KVIETIMAS NR. 6

Kaišiadorių rajono VVG kviečia tinkamus pareiškėjus teikti vietos projektus.

Kvietimas Nr.6 galioja nuo 2020 m. spalio 1 d. 08:00 val. iki 2020 m. lapkričio 30 d. 17:00 val.

KVIETIMAS NR.6 GALIOJA ŠIOMS PRIEMONĖMS:

1. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Parama iki 32 000 Eur, paramos intensyvumas iki 95 %
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, įregistruota Kaišiadorių r. sav.

2. Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra
Parama iki 32 000 Eur, paramos intensyvumas iki 80%
Tinkami pareiškėjai: privatūs juridiniai asmenys: labai maža arba maža įmonė įregistruota Kaišiadorių r. sav.

3. Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra
Parama iki 70 000 Eur, paramos intensyvumas iki 95%
Tinkami pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, įregistruota Kaišiadorių r. sav.

4. Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“
Parama iki 38 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: labai maža arba maža įmonė; ūkininkas ar kitas fizinis asmuo

5. „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“
Parama iki 32 000,00 Eur, paramos intensyvumas iki 70%
Tinkami pareiškėjai: fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Visa informacija apie KVIETIMĄ NR.6 https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-vi.html

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės buveinėje Kęstučio g. 22 Kaišiadorys darbo dienomis nuo 08:00 valandos iki 17:00 valandos (penktadieniais iki 15.45 val.) ir telefonais: projekto vadovė Janina Augustinavičienė, tel.: +370 607 63800; projekto administratorė Auksė Lebeckienė, tel.: +370 648 03054; viešųjų ryšių specialistė Gedvilė Šavelienė, tel.: +370 607 59080; finansininkė Egidija Ramaneckaitė, tel.: +370 607 59305. el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projektą remia Lietuvos Respublika

 

1

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos

Lietuvos kaimiškosios vietos veiklos grupės rugsėjo 17 dieną rinkosi į Vietos veiklos grupių tinklo (toliau – VVG tinklas) organizuojamą konferenciją „LEADER galimybės Lietuvoje ir ES - geroji patirtis“. Šioje VVG tinklo organizuotoje konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant tarptautinius ir teritorinius projektus bei skirtas dėmesys socialinio verslo sampratai, pažangaus kaimo judėjimui bei LEADER ateičiai.

 

Svarbus LEADER vaidmuo kaimo plėtros procese

Nežinantiems apie LEADER, tai - viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), ES startavusi 1991 metais, kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Pagrindinis LEADER principas – skirtingų partnerių bendradarbiavimas arba partnerystė. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą. LEADER iniciatyva Lietuvoje pradėta 2001 metais, o už šios priemonės įgyvendinimą yra atsakingos vietos veiklos grupės (toliau – VVG). VVG yra skėtinės nevyriausybinės organizacijos, kurių tikslas – veiksmingai pasinaudoti ES skiriama parama siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Šiuo metu VVG tinklas vienija 49 Lietuvos kaimiškąsias VVG ir šių metų pabaigoje minės jau 13-ąsias veiklos metines.

 

Konferencijos šūkis „TU esi GALImybė“

Konferencijos svečiai sveikino susirinkusius ir linkėjo gerų emocijų bei rezultatų. Sveikinimo žodį tarė ir renginio vietos šeimininkas - Birštono savivaldybės vicemeras Vytas Kederys. Jis pasidžiaugė VVG veikla Lietuvoje ir padėkojo Alytaus r. VVG, kuri atsakinga už Birštono savivaldybės kaimiškosios teritorijos LEADER priemonės įgyvendinimą. Toliau pirmuoju ir visus dalyvius įkvėpusiu pranešimu - „TU esi GALImybė“ konferenciją pradėjo renginio organizatorė, VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė. „Šiame pranešime, leidau sau LEADER perfrazuoti į tokį žodžių junginį – „Tu esi galimybė“. Jeigu tu žinai, kad esi galimybė – vadinasi, jau žinai daug ir tuo gali užkrėsti kitus bei daug ką nuveikti.“ – kalbėjo K. Švedaitė. Pranešime pristatyta VVG tinklo įgyvendinamų trijų projektų veiklos, kuriose pagrindinis dėmesys skirtas VVG kompetencijų tobulinimui bei veiklos viešinimui, gerųjų projektų pavyzdžių sklaidai. Pranešimą vainikavo „premjera“ – įspūdingai, raidė po raidės, buvo atidengtas naujos VVG tinklo interneto svetainės pavadinimas www.leadertinklas.lt. „Nuo šiol čia galima rasti informaciją apie VVG tinklo veiklą ir visas Lietuvos kaimiškąsias VVG bei, žinoma, geruosius LEADER projektų pavyzdžius iš visų Lietuvos kraštų“ – džiaugėsi K. Švedaitė.

Patirčių ir informacijos mainai iš visos Lietuvos

Informacinę konferencijos dalį tęsė Utenos krašto VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė savo pranešimu „Trys žingsniai nuo dvisektorio iki daugiasektorio LEADER. Praktinė Utenos krašto VVG patirtis“, kuriuo skatino kolegas savo tikslams pasiekti ieškoti ir kitų finansavimo šaltinių. Pasidalino patirtimi įgyvendinat ne tik Vietos plėtros strategiją ir tarptautinius projektus, tačiau ir iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų įgyvendintus projektus.

Taip pat buvo apžvelgti ir Vietos plėtros strategijų (toliau – VPS) tarpinio pažangos vertinimo rezultatai iki 2019 m. gruodžio 31 d. bei pateikta VPS įgyvendinimo statistika. Žemės ūkio ministerijos 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus patarėja Ilona Javičienė pastebėjo, kad nerimą kėlusi mintis dėl itin sunkiai įgyvendinamos užduoties – VVG pasiekti darbo vietų kūrimo rodiklius, nepasitvirtino. „Džiugu, kad su šiuo rodikliu VVG tvarkosi puikiai“- kalbėjo I. Javičienė.

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento LEADER priemonių skyriaus vedėja Virginija Liukpetrytė apžvelgė šiuo metu turimą vietos plėtros strategijų įgyvendinamą statistiką bei pasidžiaugė, kad dauguma VVG jau yra įgyvendinusios daugiau nei pusę savo VPS suplanuotų veiklų.

Nepaprastai didelio susidomėjimo sulaukė Alytaus r. VVG atstovės Henrietos Miliauskienės pranešimas „Lėtojo turizmo praktikos taikymas Lietuvoje. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis“. Pranešėja pristatė dar mažai kam girdėtą lėtojo turizmo sampratą bei pavyzdžius Lietuvoje. „Sustokime. Prie autentikos ir unikalumo. Lėtai.“ - sako H. Miliauskienė.

Kaišiadorių r. VVG pasidalino tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi. Projekto administratorė Auksė Lebeckienė pristatė vykdomą tarptautinį projektą "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai. Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis". Pranešėja akcentavo, kad projekto įgyvendinimo metu Kaišiadorių r. jaunimas turėjo puikią galimybę gilintis į atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą tiek teoriškai, tiek ir praktiškai. Projektų veiklos užfiksuotos video reportažuose, kuriuos galima rasti Kaišiadorių r. VVG YouTube kanale.

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė skaitė seminarų „Pažangaus kaimo link“ apibendrinamąjį pranešimą. Seminarai, šiais metais vykę visose apskričių centruose, leido sudaryti bendrą pažangaus kaimo sampratą ir modelį - ko reikia, kad atokiau nutolę regionai būtų darniai besivystantys ekonomikos, ekologijos, švietimo, kultūros ir socialinėje plotmėje.

Teritorinio bendradarbiavimo patirtį pristatė ir Trakų krašto VVG pirmininkė Alvyda Kazakavičiūtė-Staniunaitienė pranešimu „Dzūkijos piliakalnių kelias. Teritorinio bendradarbiavimo patirtis“. Kaip sakė pranešėja – projekto iššūkiu tapo neįgaliųjų integracija į projektų veiklas. Buvo organizuotas jų žygis. Tačiau pranešimo metu rodyta vaizdinė medžiaga parodė, kad visos veiklos buvo įgyvendintos aktyviai dalyvaujant bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams. Plačiau apie projekto veiklas Trakų krašto VVG interneto puslapyje.

Nepamiršta buvo ir socialinio verslo tema. Konferencijoje dalyvavusios Socialinio verslo asociacijos vadovė Viktorija Bražiūnaitė ir VšĮ "Geri norai LT" vadovė  Jurgita Ribinskaitė-Glatzer, kurios gvildeno socialinio verslo temą pristatydamos pranešimą „Socialinio verslo plėtra Lietuvoje: kryptys ir galimybės“ bei vykdė konsultacijas socialinio verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

 

LEADER svarba ir pasiūlymai ateičiai

Konferenciją užbaigė dalyvių darbas atskirose grupėse: individualiose socialinio verslo konsultacijose ir pažangaus kaimo prototipo kūrimo tema. Visos konferencijos metu dalyviai teikė pasiūlymus LEADER/VVG ateičiai, kuriuos Vietos veiklos grupių tinklas apibendrins tolimesnei diskusijai su nariais ir atsakingoms institucijoms dėl pasiūlymų realizavimo. Svarbu paminėti, kad tik LEADER programos pagalba VVG ir vietos projektų vykdytojai įgyvendina įvairias idėjas, aktyvina bendruomenes ir jaunimą kaime, kuria darbo vietas, skatina bendruomeninį ir socialinį verslą. „Gaila, kad ne visada geri darbai „skamba garsiai“ – teigia K. Švedaitė - „bendruomenės atlikdamos gražius darbus ne visada jais pasigiria, išlieka kuklūs. Taigi svarbiausia visas vykdomas veiklas „kuo garsiau“ viešinti, kad ir kiti „užsikrėstų“ geraisiais pavyzdžiais!”

Labai tikimės, kad perskaitę šį straipsnį apsilankysite VVG tinklo internetinėje svetainėje www.leadertinklas.lt arba Facebook puslapyje ir seksite naujienas apie geruosius projektų pavyzdžius.

Ir atmink – TU esi GALImybė! Kreipkis į savo kaimo teritorijos VVG ir apie tai sužinok plačiau!

 

006A0080

006A9988

© Vietos veiklos grupių tinklas. Visos teisės saugomos

Kviečiame registruotis į asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės organizuojamą konferenciją "Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai" / XV-ąjį Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių susitikimą "Vienijanti energija".
 
 
2020 m. spalio 16 d. kviečiame į išvyką po Kaišiadorių rajoną. Lankysime įgyvendinamus ir įgyvendintus vietos projektus, finansuotus pagal „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategiją“. Taip pat plėsime akiratį atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) srityje, klausysime pranešimų apie AEI finansavimo galimybes. Papildoma informacija tel. 8 648 03054.
 
2020 m. spalio 17 d. kviečiame į konferenciją „Atsinaujinanti energija kaimo plėtrai“ ir XV - ąjį Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių susitikimą "Vienijanti energija", kuri vyks konferencijų centre „Pas Radvilą“ (2 salė, Žaslių g. 34, Gudiena, Kaišiadorių r.). Renginyje Jūsų lauks atlikėjas Deividas Bastys, šauniausios 2020 m. bendruomenės paskelbimas, skonių amatai, jaunimas ir vienijanti atsinaujinanti energija.
2020 m. aukojimo tradicija - apsauginė (-ės) kaukė (-ės), skirtos rajono švietimo įstaigoms.
Papildoma informacija tel. 8 612 80957.

Registracija iki spalio 15 d., vietų skaičius ribotas.
Renginys bus filmuojamas ir fotografuojamas.  
 
 

Kvietimas

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos

 
 

2020 m. rugsėjo 22 dieną įvyko valdybos posėdis.

Posėdžio metu buvo aptariama ir tvirtinama Kvietimo Nr. 6 dokumentacija.

Po diskusijų dokumentacijai buvo pritarta ir nuspręsta nuo 2020 m. spalio 1 dienos paskelbti Kvietimą Nr. 6.

PARAIŠKAS GALIMA BUS TEIKTI ŠIOMS PRIEMONĖMS:

  1. Priemonės „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ parama iki 32 000 Eur. intensyvumas 95 % .
  2. Priemonės „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  parama iki 32 000 Eur. intensyvumas 80 % .
  3. Priemonės „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“  parama iki 70 000 Eur. intensyvumas 95 % .
  4. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“ parama iki 38 000 Eur. intensyvumas 50 % arba 70 % .
  5. Priemonės „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertė, plėtojant vietos rinkas“   parama iki 32 000 Eur. intensyvumas 70 %.

Taip pat valdybai buvo trumpai pristatyta informacija apie gautą finansavimą teritoriniam projektui "Žydinti Lietuva", apie planuojamą XV-ąją bendruomenių konferenciją "Vienijanti energija"

ir aptarti kiti aktualūs klausimai.

Posėdyje dalyvavo 15 narių.

Dėkojame visiems dalyvavusiems.

 

IMG 20200922 121023

--
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos

 

KVIETIMO NR.6 Pristatymas

Skelbimas Nr. 6

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

 

PRIEMONĖ „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

 

PRIEMONĖ „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma

 

PRIEMONĖ "Ūkio ir verslo plėtra" I veiklos sritis "Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti" vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 

PRIEMONĖ "Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas" vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma

2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma (word.) / Vietos projekto verslo plano forma (excel)

3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius

 

FORMOS IR TAISYKLĖS TAIKOMOS VISOMS PRIEMONĖMS

1. Viešinimo taisyklės

2. Neperkančiųjų organizacijų pirkimų taisyklės

3. Vietos projektų administravimo taisyklės

4. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika

5. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija.

Pildymo aprašas: https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

6. „Vienos įmonės“ deklaracija.

7. Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

8. Socialinio verslo gairės

9. Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

10. Netiesioginių išlaidų taikymo metodika

11. Remiami paprastojo remonto darbai

 

NAUDINGOS NUORODOS APIE SOCIALINĮ VERSLĄ

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai dokumentai:

Strateginis planas 2020-2022 metams

Plėtros planas iki 2023 metų

 

Statybos techniniai reglamentai (STR)

 

Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės © 2020. Visos teisės saugomos