2018 08 28 17,00 val. Kaišiadorių rajono VVG valdybos nariai rinkosi į Projektų atrankos komiteto posėdį, kuriame svarstė Kvietimo Nr.2 vietos projektus.
VP paraiškos rinktos nuo 2018-04-03 iki 2018-05-31
Gauta 6 VP paraiškos, visoms siūloma skirti paramą.
Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 504 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Gautos vietos projektų paraiškos pagal priemones.
Priemonė 
„Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“:
KAIŠ-LEADER- 6A-D-2-1-2018
KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018

Priemonė
„Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“: 
Negauta paraiškų

Priemonė
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti“:
KAIŠ-LEADER-6A-D-2-6-2018
KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018
KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018

Priemonė
„Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“:
KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018

Projektų atrankos komiteto nariai patvirtino:
1. Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamentą;
Pritarė dėl vietos projektų perdavimo į kitą etapą. 
2. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER- 6A-D-2-1-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
3. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DIJ-2-3-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
4. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-D-2-6-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
5. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-4-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
6. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-6A-DJI-2-5-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą;
7. Pritarta vietos projektui Nr. KAIŠ-LEADER-1A-DI-2-2-2018 ir perdavimui į kitą vertinimo etapą.