Asociacija Kaišiadorių r. VVG  įgyvendindama 2014-2020 metų Strategiją įsipareigoja sudaryti kolegialų VVG valdymo organą, turintį teisę atstovaujamoje teritorijoje priimti sprendimus dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal KPP priemonę „LEADER“ (kaimo vietovių VVG atveju) arba KPP priemonę „LEADER“, kurio nariai būtų renkami visuotiniame narių susirinkime pagal skaidrią ir demokratinę procedūrą ir kurie:

  • būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų);
  • keistųsi VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą;
  • užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus VVG ir Agentūrai. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario pareigas;

http://www.vtek.lt/

  • būtų išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVPmetodo taikymu (reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių). Tinkamais pripažįstami mokymo kursai, kurių kodai yra 596131007, 596131008 ir 396131007;
  • viešinti paramą VPS įgyvendinti pagal Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ ir VPS administravimo ir (arba) įgyvendinimo taisykles;
  • nedaryti įtakos, siekiant palankaus sprendimo, VPS vertinimą atliekančiam (-tiems) ekspertui (-ams), Agentūrai, VPS atrankos komitetui arba atskiriems jo nariams, Ministerijai;
  • papildomas kaimo vietovių VVG įsipareigojimas – VPS įgyvendinimo metu dalyvauti kaimo vietovių VVG tinklo veikloje;

Kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG turi laikytis įsipareigojimų viso VPS įgyvendinimo laikotarpio metu.

Įsipareigojimų vykdymui papildoma informacija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Moterų ir vyrų lygybės skyrius - www.socmin.lt/index.php?-1862884946; 

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė  - http://www.lygybe.lt/lt/kontaktai.html;

Lygių galimybių plėtros centras  - http://gap.lt/;

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas -  http://nlif.lt/category/naujienos/;

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti) - http://www.lygus.lt/;