KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG ATSISKAITĖ SAVO NARIAMS UŽ 2015 METŲ VEIKLĄ

Kaišiadorių r. VVG 2016 m. balandžio 26 d. kvietė visus narius ir partnerius į ataskaitinį - visuotinį susirinkimą už 2015 metus. Susirinkime dalyvavo rajono meras Vytenis Tomkus, bendruomenių atstovai, verslo atstovai ir valdžios atstovai, svečiai.
Kaišiadorių r. VVG vienija 51 narį - 29 juridinius ir 22 fizinius narius, (atstovų narių yra 61 (36 moterys ir 25 vyrai)). 
2015 m. priimti 2 nauji nariai. 
Veiklai vadovauja visuotinis susirinkimas.
Valdyba su valdybos pirmininku iš 20 asmenų.
Asociacijos pirmininkas 1 asmuo.
Valdybos nariai nuo 2015 06 30 renkami pilietinės visuomenės ne mažiau 35 % ne daugiau 49%, valdžios atstovai ne daugiau 30% verslo atstovai ne daugiau 35%, būtų įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų);
Kadencijos trukmė 3 metai. (kadencija VVG pirmininko ir valdybos baigsis 2016 m. spalio mėn.).
Kaimo bendruomenių - 32

Posėdžiui pirmininkavo VVG vadovė - Janina Augustinavičienė
už visuomeninę veiklą meras Vytenis Tomkus padėkojo bendruomenių ir kitų organizacijų atstovams.

Pagal posėdžio darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaitos už 2015 m.
2. Dėl Kaišiadorių r. VVG finansinės ataskaitos už 2015 m. 
3. Dėl Kaišiadorių r. VVG veiklos plano 2016 m.
4. Kiti klausimai. Dėl Kaišiadorių r. VVG 2015-2020 metų Strategijos vertinimo, (Informaciniai pranešimai).

Pristatyti VVG projektai:
1. Strategija „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“.
2.Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Vandens turizmo populiarinimas Elektrėnų, Kaišiadorių ir Širvintų savivaldybėse.(Projekto koordinatorius- Kaišiadorių r. VVG).
3.Projektas „Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės pasirengimas 2015 – 2020 metų finansavimo laikotarpiui“.
Savivaldybės rėmimo parama 2015 m. 
Posėdžio metu pritarta VVG 2015 metų veiklos ir finansinei ataskaitai. Taip pat patvirtintas VVG 2016 metų veiklos planas.
Dar kartą aptarti naujos Strategijos rodikliai.

Kaišiadorių r. VVG informacija.
Foto Ričardas Grigas ir VVG

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG ATASKAITINIS SUSIRINKIMAS UŽ 2015 METUS

Informacija asociacijos Kaišiadorių r. VVG nariams

https://app.mailerlite.com/y2c4t2

Kvietimas dalyvauti visuotiniame VVG narių susirinkime
Kviečiame visus asociacijos Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės narius į ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2016 m. balandžio 26 d. 17:00 val. adresu: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (savivaldybės didžioji salė, II aukštas).

SUSIRINKIMO EIGA:
1. Kaišiadorių r. VVG veiklos ataskaita už 2015 m.
2. Kaišiadorių r. VVG finansinė ataskaita už 2015 m.
3. Kaišiadorių r. VVG veiklos planas 2016 m.
4. Kiti klausimai.

Kaišiadorių r. VVG 

tel. 860763800 el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RAJONO VVG POSĖDIS

Vasario 23 dieną Kaišiadorių rajono VVG pakvietė bendruomenių vadovus ir valdybos narius į bendrą susitikimą numatytiems klausimams aptarti. Taip pat VVG susitikime dalyvavo Irena Budrikienė policijos atstovė, kuri kvietė bendruomenes prisijungti prie "Saugios kaimynystės programos", Vidita Jonaitė, kuri pristatė Kaišiadorių savivaldybės visuomės sveikatos biuro paslaugas ir bendradarbiavimo galimybes bendruomenėse. Eglė Mockevičienė Socialinės paramos skyriaus vedėja dalinosi mintimis apie socialines paslaugas ir bendruomenių galimybes jas teikti. 
Posėdžiui pirmininkavo Česlovas Neviera rajono VVG valdybos pirmininkas. Kitus aktualius klausimus pristatė Janina Augustinavičienė rajono VVG pirmininkė. Pagal darbotvarkę aptarti šie klausimai:
1. Pristatyta Kaišiadorių rajono savivaldybės vietos bendruomenių 2016 metų programa. (Jos įgyvendinimą sekitehttps://www.facebook.com/Kai%C5%A1iadori%C5%B3-Vietos-Ben…/…)
2. Dar kartą aptarta nauja VVG strategija ir jos vertinimas šiuo metu.
3. VVG valdybos nariai pritarė VVG narystei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungoje.
4. Prisiminta jau įgyvendinta Strategija ir jos įsipareigojimų vykdymas, nes visi pareiškėjai kurie įgyvendino projektus per VVG 5 metus turi laikytis numatytų įsipareigojimų. Janina Augustinavičienė valdybą informavo, kad 2016-02-17 gavo Kruonio gimnazijos raštą, kad Kalvių skyrius nuo 2016-09-01 uždaromas, pastatas grąžinamas savivaldybei. diskutuota daug ilgai. Sutarta suorganizuoti atskirą susitikimą visų suinteresuotų pusių kovo mėnesį.
5. Pirmininkė informavo, 2016-02-29 baigiamas įgyvendinti projektas "Kaišiadorių r. VVG pasirengimas 2015-2020 m. finansavimo laikotarpiui" visos numatytos veiklos įgyvendintos.
6. Valdybos sprendimu patvirtinta projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ administravimo grupė (projekto vadovas Janina Augustinavičienė, finansininkas Egidija Ramaneckaitė, administratorius Gedvilė Kanapinytė , viešųjų ryšių specialistas (gyventojų aktyvinimui) pagal poreikį nuo 2016 metų kovo 1 dienos.
Pasibaigus posėdžiui dar ilgai bendruomenių vadovai diskutavo, dalinosi savo patirtimis įvairiais, aktualiais klausimais.
Kaišiadorių r. VVG dėkoja aktyviai dalyvavusiems bendruomenių vadovams ir valdybos nariams už susitikimą.  

Susirinkimo akimirkos

 

KAIMO BENDRUOMENĖS KVIEČIAMOS KREIPTIS PARAMOS

Nuo š. m. kovo 7 d. iki balandžio 8 d. kaimo bendruomenės ir jų asociacijos kviečiamos kreiptis paramos pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Iš viso bendruomenių projektams skirta 1 mln. eurų Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

 

Vietos bendruomenės šiais metais raginamos įgyvendinti ne pelno siekiančius projektus, skirtus kaimo gyventojų bendruomeniškumo iniciatyvoms skatinti ir jų viešiesiems poreikiams tenkinti.

 Paramos lėšomis gali būti remiamas kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas (pirmoji veiklos sritis), tradicinių (antroji veiklos sritis), kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų (trečioji veiklos sritis) renginių organizavimas. Taip pat parama gali būti skirta ir kaimo vietovės viešosioms erdvėms sutvarkyti (ketvirtoji veiklos sritis).

 Pareiškėjai gali kreiptis paramos tik pagal vieną iš išvardytų veiklos sričių.

 

Finansuojama iki 100 proc. projekto išlaidų

 Kaimo bendruomenės, vienijančios 30 ir daugiau narių, savo materialinei bazei stiprinti gali kreiptis iki 3 000 eurų siekiančios paramos. Viešosioms erdvėms sutvarkyti skirtiems projektams vykdyti bus skiriama iki 5 000 Eur valstybės paramos.

 Pagal šias veiklos sritis iš valstybės biudžeto lėšų gali būti kompensuojama iki 90 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likusi dalis turi būti apmokama paramos gavėjos lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos).

 Pretenduoti į paramą galės tos kaimo bendruomenės, kurios per paskutinius dvejus metus iš Žemės ūkio ministerijos nesulaukė valstybės biudžeto lėšų materialinei bazei stiprinti arba viešosioms erdvėms tvarkyti.

 Kaimo bendruomenės galės įgyvendinti ir projektus, susijusius su kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymo renginių organizavimu (pvz., turistinė dienos stovykla, teminė išvyka, ekskursija, sąskrydis, varžybos, žygis ir kt.). Paramos dydis šiems projektams sieks iki 1 500 Eur, o išlaidos bus finansuojamos iki 100 proc.

 

Bendruomenių organizacijos taip pat galės kreiptis paramos

 Paramos tradiciniams renginiams organizuoti kviečiamos kreiptis ne tik kaimo bendruomenės, bet ir rajono ar nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijančios organizacijos. Šių projektų išlaidos gali būti finansuojamos iki 100 proc.

Kaimo bendruomenės galės siekti 1 500 Eur paramos, rajono mastu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija – iki 3 000 Eur, o nacionaliniu lygmeniu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija galės kreiptis iki 5 000 eurų siekiančios paramos.

 

Paraiškų teikiamas

Paramos paraiškos renkamos Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centre (Universiteto g. 8A-203 kab., Akademija, 53341 Kauno r.) darbo dienomis: pirmadienį–ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–12.45 val. Jos turės būti pateiktos asmeniškai pareiškėjo vadovo arba per jo įgaliotą asmenį, atsiųstos per kurjerį arba paštu registruota pašto siunta.

 

Papildomą informaciją suteiks Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos LEADER ir informavimo skyriaus specialistė Kristina Mockutė, tel. (8 37) 398 323, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 8276, el. 

 Naudinga informacija:

Taisyklės

 Kvietimas teikti paraiškas 

2016 VIETOS BENDRUOMENIŲ METAI

             Prieš keletą dienų oficialiai buvo pradėti 2016-ieji Vietos bendruomenių metai, juos pradedame ir mūsų rajone. Stipri bendruomenė – tai ne tik smagūs kultūriniai renginiai, bet ir didelis postūmis ekonominei bei socialinei vietos plėtrai. Džiugu, jog mūsų rajone veikia beveik 40 vietos bendruomenių, kurios aktyviai veiklą vykdo tiek mieste, tiek kaimuose. Norisi  priminti, kad bendruomenė – tai ne tik oficialų statusą turinti organizacija, bendruomene gali būti kiekvienas aktyvus kiemas, vienos idėjos vedami kaimynai ar tiesiog bendraminčiai.
Šių Bendruomenės metų tikslas – burti žmones ir aktyvinti juos bendrai veiklai. Minėsime vietos bendruomenių metus mokyklose, diskutuosime nevyriausybinių organizacijų forume, lankysime bendruomenes atvirų durų dienose, bendrausime bendruomenėms aktualiais klausimais, kviesime bendram darbui, sportui ir žinoma, rinksime aktyviausią bendruomenę.
Kviečiame ir toliau bendruomenes išlikti tokiomis pat aktyviomis, dalyvauti skelbiamose iniciatyvose, organizuoti savas ir taip pat sėkmingai  burti bendraminčius.

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus

  

Lietuvos Respublikos Seimas, 2016 m. paskelbęs Vietos bendruomenių metais, išreiškė didžiulį vietos bendruomenių darbo įvertinimą ir pasitikėjimą bendruomenėmis – pilietinės visuomenės dalimi, kuri savo nuoširdžiais darbais stiprina ne tik savivaldą, bet ir visą valstybę. Kaišiadorių rajono savivaldybės darbo grupės 2016 m. Vietos bendruomenių metų darbams ir renginiams organizuoti vardu sveikinu visus Kaišiadorių rajono gyventojus, visas mažas ir dideles bendruomenes su Vietos bendruomenių metais. Visų mūsų bendromis pastangomis tegul šie metai tampa bendrystės, atjautos, savitarpio pagalbos, susitelkimo metais. Tegul šiemet tampa svarbi kiekviena bendruomenė: nuo laiptinės, kiemo bendruomenės iki miesto bendruomenės. Rengdami Vietos bendruomenių metų programą, galvojome apie tai, kaip paskatinti labiau susidraugauti kaimynus, seniūnijos ar miestelio žmones, kartu švęsti ir kartu spręsti kasdienybės klausimus, kad visiems Kaišiadorių rajone taptų linksmiau, jaukiau gyventi. Kviečiame visus rajono žmones dalyvauti Vietos bendruomenių metų programos darbuose ir šventėse.

Tomas Vaicekauskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės 2016 m. Vietos bendruomenių metų darbams ir renginiams organizuoti  vadovas

 

Šiais sveikinimais Kaišiadorių rajone skelbiama 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS BENDRUOMENIŲ metų PROGRAMA 

 Kaišiadorių r. VVG informacija