2016 METŲ BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO ATRANKOS KONKURSAS

Informacija pareiškėjams

Konkurso tikslas – finansuoti Konkurso būdu atrinktus bendruomeninės veiklos stiprinimo projektus.

Galimi pareiškėjai – Lietuvoje registruotos bendruomeninės organizacijos kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas.

Pareiškėjai turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

 • paraiškos teikimo dieną Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdo ne trumpiau kaip vienus metus;
 • numato vykdyti veiklas bendruomeninės veiklos stiprinimo srityse;
 • neturi būti gavęs ir nesiekiantis gauti finansavimo projekte numatytoms išlaidoms finansuoti iš kitų nacionalinių ir Europos Sąjungos lėšų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 12 000,00 Eur (dvylika tūkstančių eurų).

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir ne trumpesnė kaip 4 mėnesiai.

Prioritetas teikiamas Pareiškėjams, kurie(už projekto atitiktį prioritetams skiriami papildomi balai):

 • vykdys veiklas, skatinančias kartų bendravimą;
 • projektui įgyvendinti iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių numatę skirti ne mažiau kaip 10 procentų lėšų viso projekto vertės;
 • projekto veiklai vykdyti įtraukia savanorių.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

 • stiprinančios bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę (vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimas ir populiarinimas);
 • skirtos bendruomenės narių solidarumui skatinti, bendruomeninei socialinei veiklai vykdyti (teigiamų nuostatų asmenų, kuriems reikalinga pagalba atžvilgiu, solidarumo su jais formavimas, pagalba socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir (ar) grupėms (labdaros akcijų organizavimas, savipagalbos grupių socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančius asmenis ir grupes įsitraukti į bendruomenės gyvenimą, organizavimas), senjorų, šeimų ir kitų poreikį bendrauti turinčių asmenų grupių veiklos organizavimas;
 • stiprinančios bendruomenių sutelktumą (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, organizavimas, gyventojų įsitraukimo į savanorišką veiklą skatinimas, savanoriškos veiklos bendruomenėje populiarinimas);
 • skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą (renginių, stovyklų, seminarų ir kitų panašaus pobūdžio veiklų visuomenei ir bendruomenei aktualiomis temomis (pvz., tarpkultūrinė integracija) organizavimas);
 • bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams);
 • Pareiškėjo bendradarbiavimas su viešuoju ir privačiu sektoriais, verslo subjektais ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, kuriant palankią aplinką bendruomeninei veiklai;
 • skirtos Pareiškėjo instituciniam stiprinimui (finansinio savarankiškumo stiprinimas, kompetencijų didinimas valdymo ir vadybos srityse).

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopiją, patvirtintą Pareiškėjo antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, parašu;
 • galiojančios sutarties, kai buhalterinės apskaitos paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, kopiją;
 • jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją;
 • asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 28 punkte;
 • dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą, ne mažesnį kaip 10 procentų lėšų viso projekto vertės, iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (pvz., garantiniai raštai), jei yra numatyta prie projekto įgyvendinimo prisidėti iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių;
 • kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Paraiškos atmetamos, projektai yra nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

 • paraiška pateikta pasibaigus galutiniam paraiškos pateikimo terminui;
 • paraišką pateikė Pareiškėjas, kuris nepriklauso subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei;
 • Pareiškėjas Konkurso skelbime nustatytu laiku nepateikė visų Nuostatų 23 punkte reikalaujamų dokumentų ar reikalaujamo jų egzempliorių skaičiaus arba pateikė nepatvirtintas paraiškos ir dokumentų kopijas;
 • paraiška neatitinka Nuostatų 18 punkte nustatytų reikalavimų;
 • Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo prašymo paaiškinti arba patikslinti pateiktą informaciją gavimo dienos nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų;
 • vyksta teisminiai Ministerijos ir Pareiškėjo ginčai dėl ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo iš Pareiškėjo pusės;
 • Pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka arba gautas lėšas panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

 Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 29 d.

 Paraiškų teikimas

Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:

Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius 
Ant voko būtina užrašyti – 2016 metų bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursui

Dokumentai

Nuostatai

Paraiška

Vertinimo anketa

 Atmintinė pareiškėjui:

 • Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką projektui įgyvendinti. Jei Pareiškėjas pateikia daugiau nei vieną projekto paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė.
 • Pareiškėjas turi pateikti 2 paraiškos egzempliorius (1 originalą ir 1 kopiją) ir tiek pat Nuostatų 23 punkte nurodytų dokumentų (jų patvirtintų kopijų) egzempliorių. Visi paraiškos egzemplioriai ir prie jų pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka.
 • Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu pateiktos paraiškos Konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

 Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje – A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinetas arba telefonu 8 706 68249.

 

Socialinės apsaugos ir darbo minsterijos informacija: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2016-metu-bendruomenines-r5t6.html

ŠAUNIAUSIA BENDRUOMENĖ 2015 METAIS - BELONIŠKIŲ BENDRUOMENĖ

Baigiantis metams 2015 12 22 Kaišiadorių rajono VVG pakvietė kaimo bendruomenių atstovus į šventinį vakarą Antakalnio bendruomenės namuose. Trumpai prisiminta VVG 2015 metų veikla. Šventinio vakaro švečiai sudalyvavo Kalėdinio VVG išmanumo turnyre. Taip pat Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktorius/Kaišiadorių rajono VVG valdybos pirmininkas Česlovas Neviera paskelbė, kad

Šauniausia Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenė 2015 metais tapo - Beloniškių bendruomenė. 

Dar kartą sveikiname sėkmės jiems toliau taip aktyviai, šauniai darbuotis visuomeninėje veikloje. Sveikinimus palydėjo Vidos Juočytės atliekami muzikiniai kūriniai.

Šauniausių Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių 10 -kas. Iš viso konkurse dalyvavo 32 kaimo bendruomenės, iš viso balsų gauta 4405. 

1. Asociacija "Beloniškių bendruomenė" 1637 balsai.

2. Darsūniškio bendruomenė 1313 balsų.

3. Kaimų bendruomenė „Viltija" 974  balsai.

4. Vilūnų kaimo bendruomenė 308 balsai.

5. Kruonio bendruomenė 56 balsai.

6. Dainavos krašto bendruomenė "Ateitija" 18 balsų.

7. Bendruomenė "Tauckūnai" 13 balsų.

8. Asociacija "Morkūnų bendruomenė" 10 balsų.

9. Anglininkų bendruomenė  9 balsai.

10.  Labdaros fondo Dovainonių bendruomenės centras 8 balsai.

Akimirkos

 

Kaišiadorių r. VVG informacija 

KAIŠIADORIŲ R. VVG - RENGINYJE "TAI MES"

Lapkričio 28 dieną. Kaišiadorių rajono delegacija dalyvavo bendruomenių kultūrinėje šventėje „Tai mes“. Šventėje dalyvavo Paparčių, Kruonio, Beloniškių, Anglininkų, Vilūnų bendruomenių pirmininkai, atstovai. Kaišiadorių atstovų delegaciją lydėjo mero patarėja Vaida Babeckienė, Kultūros skyriaus specialistė Rita Janušaitytė. 
Drauge su bendruomenių atstovais dalyvavo rajono kultūros atstovai tai “Verpeta”, muzikos studijos “Tagretukas” atstovai, menininkai.
Renginio programa buvo suskirstyta į temines erdves:
* Aktualioji kultūra
* Pozicija
* Atviras pokalbis
* Proto mankšta
Kruonio ir Paparčių kaimų bendruomenė „Viltija dalyvavo – aktualiojoje kultūrinėje erdvėje su savo meno darbais, dirbiniais. Taip pat grožėjomės Antano Bernatonio tapyba ant langinių, bei dailininkės darbais.

Pozicijoje su moderatoriumi Aurimu Peredniu diskutavo Kostas Garnys (Kruonio bendruomenės pirmininkas), Giedrė Pavasarytė (Beloniškių bendruomenės atstovė), Kristina Švedaitė-Damašė (Anglininkų bendruomenės pirmininkė) ir Audronė Neniškienė („Viltijos“ bendruomenės pirmininkė).

Atvirame pokalbyje su Rimvydu Valatka ir Prof. Alfredu Bublausku susitiko Eugenijus Cikanavičius (Vilūnų bendruomenės pirmininkas) ir Rita Janušaitytė (Savivaldybės atstovė).

Proto mankštoje iš vakaro gerai pasitreniravę jėgas su visos Lietuvos bendruomenių atstovais išbandė Janina Augustinavičienė (Kaišiadorių r. VVG pirmininkė), Almantas Steckevičius (Kaišiadorių ambasadoriaus nugalėtojas) ir Vaida Babeckienė (mero patarėja). Po 4 turų, garbingai tapome 1 vietos nugalėtojais „Protų mankštoje“. Komanda buvo iš 5 dalyvių prie mūsų prisijungė draugiški Raseinių atstovai Aurimas ir Vaclovas. 
Šventėje buvo užfiksuotas Lietuvos rekordas „Masiškiausias liaudies dainų popuri dainavimas“ prie šio rekordo prisidėjome taip pat.

Renginio video http://www.ziniuradijas.lt/naujiena/2015/11/28/didziausia-bendruomeniu-svente-lietuvoje-tai-mes/51273

Renginio foto  

Laimingų Šv. Kalėdų !

Kalėdos – puikus metas pasakyti, kad esate mums labai svarbūs, kad užimate svarbią vietą mūsų sėkmės istorijoje. Dėkojame už tai ir linkime, kad šios Kalėdos atneštų laimę į Jūsų namus ir džiaugsmą į Jūsų širdis. Laimingų Šv. Kalėdų!

 

 

Kaišiadorių rajono VVG vardu

pirmininkė Janina Augustinavičienė


KAIŠIADORIŲ R. VVG - 'KAIŠIADORIŲ AMBASADORIUJE"

Šiais metais lapkričio 27 dieną Kaišiadorių rajono VVG debiutavo "Kaišiadorių ambasadorius" 2015 renginyje ir gan sėkmingai (IV-vieta). VVG komandą sudarė VVG valdybos nariai: Birutė Cikanavičiūtė, Indrė Genčiauskaitė, Mindaugas Šimkūnas, VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė ir Darsūniškio bendruomenės atstovės Rasa Lukošienė, Renata Karpavičiūtė. Renginio metu vyko puikus komandinis darbas, puikus rezultatas. 

Pilni gerų emocijų ir turtingesni žiniomis apie savo kraštą buvome po žinių turnyro "Kaišiadorių ambasadorius".
Renginyje dalyvavo iš viso 11 komandų. Smagu buvo matyti daug bendruomenių komandų, kurios jau ne pirmus metus dalyvauja ir varžosi savo žiniomis su kitais.

Ačiū organizatoriams - Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centrui už suktus, išradingus originaliai perteiktus klausimus.                          

Renginio akimirkos, foto organizatorių.