ŠAUNIAUSIOS 2015 METŲ BENDRUOMENĖS RINKIMAI

Kaišiadorių rajono VVG kiekvienų metų pabaigoje įvertina Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių darbus, veiklas ir džiaugsmus, kurie buvo 2015 metais. Visus metus kaimo bendruomenės darbavosi projektinėse, kultūrinėse ir tradicinėse veiklose. Aktyvino savo kraštiečius, buvo matomi, girdimi ir pastebimi. 
Kaišiadorių r. VVG, kviečia kaimo bendruomenes, jų atstovus ir visus prijaučiančius visuomeninei veiklai išreikšti nuomonę renkant „Šauniausią 2015 metų Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenę“.
Užpildant šią anketą

http://apklausa.lt/f/sauniausia-2015-metu-kaisiadoriu-rajon…

arba el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. atsiunčiant laišką su Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenės pavadinimu

Jūsų nuomonės laukiame iki 2015 m. gruodžio 11 dienos. Kaišiadorių rajono 2015 metų Šauniausią bendruomenę paskelbsime 2015 m. gruodžio pabaigoje Kaišiadorių r. VVG ir kaimo bendruomenių susitikimo metu.

Kaišiadorių r. VVG informacija

STRATEGIJOS PRISTATYMAS

Spalio 15 d. Kaišiadorių r. VVG pirmininkė Janina Augustinavičienė informavo visuomenę apie pateiktą 2015 09 30 projektą „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir pristatė Strategijos prioritetus, priemones, rajono VVG 2015-2020 metų Strategijos įgyvendinimo eigą. 
Strategijoje numatyti du prioritetai su aštuoniomis priemonėmis:
I PRIORITETAS
Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas, gyvenimo kokybės gerinimas, skatinant ekonominę, socialinę, kultūrinę veiklą, remiant viešosios infrastruktūros kūrimą ir tvarkymą
1. Priemonė „Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 
2. Priemonė „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“
3. Priemonė „Kaimų atnaujinimas“ 
4. Priemonė „Bendruomeniškumo ugdymas, krašto savitumo puoselėjimas, jo reprezentavimas“
II PRIORITETAS
Užimtumo didinimas, kuriant ir plėtojant mažas įmones, įvairinant veiklą, skatinant inovacijas ir bendradarbiavimą
1. Priemonė „Turizmo kaime ir susijusių paslaugų kūrimas ir plėtra“
2. Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“
3. Priemonė „Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas“ 
4. Priemonė „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“.

Strategijos tinkamais pareiškėjais pagal atitinkamas priemones numatomi - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė, labai maža arba maža įmonė, savivaldybė, savivaldybės įstaiga, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus.

Strategijos paramos intensyvumas vietos projektams siekia nuo 50 -80 % 
Strategijos vietos projektų sumos numatomos nuo 5 000 – 150 000 Eurų vienam projektui.
Kaišiadorių rajono VVG pirmąjį kvietimą teikti vietos projektus pagal „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ planuoja skelbti po Strategijos įvertinimo 2016 metų III –IV ketvirtyje.

Po Strategijos 2015-2020 metų pristatymo vyko Kaišiadorių rajono kaimo bendruomenių pirmininkų pasitarimas.

Pasitarimo metu aptarti aktualūs klausimai:

- Įgyvendintų vietos projektų kontrolė ir stebėsena 2015 metais, nuo spalio 13 dienos atliekamos jau įgyvendintų vietos projektų patikros pagal grafiką.

2016 metai -  „Vietos bendruomenių metai“ nuo idėjos iki rezultato kaip paminėti Vietos bendruomenių metus.

-  Kaimo bendruomenių teikiamos paslaugos ir galimybės nuo 2016 01 01 dalyvauti neformaliam vaikų ugdyme. Pranešimą skaitė Vida Veliuonienė  -švietimo skyriaus vyr . specialistė.

Kaišiadorių r. VVG informacija Nuotraukos Ričardo Grigo.

KAIŠIADORIŲ R. VVG VYKDYS ĮGYVENDINTŲ VIETOS PROJEKTŲ STEBĖSENĄ IR KONTROLĘ

Kaišiadorių rajono VVG Strategijos įgyvendinimo laikotarpiu ir po Strategijos įgyvendinimo projektų kontrolės laikotarpiu privalo organizuoti visų vietos projektų stebėseną ir kontrolę. Vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių nuostatomis ir vietos projektų, įgyvendintų pagal Kaišiadorių r. vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją, stebėsenos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupės valdybos 2015 06 17 protokolu Nr. 5, Kaišiadorių r. VVG administracija kartu su Kaišiadorių r. VVG valdybos nariais 2015 metų spalio, lapkričio mėnesiais, atliks įgyvendintų vietos projektų pagal „Vietos plėtros 2008-2014 metų Strategiją“ patikras vietoje.  

Kaišiadorių r. VVG informacija

KAIŠIADORIŲ RAJONO VVG KVIEČIA

Kviečiame į Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategijos pristatymą
Kaišiadorių rajono vietos veiklos grupė 2015 metų spalio 15 dieną 17,00 val. adresu Bažnyčios g. 4 Kaišiadorys (savivaldybės didžioji salė II aukštas) informuos visuomenę apie:
I. Projekto „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos“ rezultatus.
II. Projekto „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“ numatytas priemones.

Po pristatymų vyks kaimo bendruomenių vadovų pasitarimas.

Kviečiame į susitikimą su rajono VVG, savivaldybe bei kaimo bendruomenių vadovais.
Susitikimo metu apžvelgsime jau įgyvendintos Strategijos rezultatus.

Taip pat sužinosite kokios naujos galimybės, priemonės numatytos projekte „Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos plėtros 2015 – 2020 metų strategija“

kaimo bendruomenėms, bendruomeninėms organizacijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybei, seniūnijoms, verslo atstovams, ūkininkams, savivaldybių įstaigoms.

Kaišiadorių r. VVG informacija

KAIŠIADORIŲ R. VVG ŽENGIA PIRMUS ŽINGSNIUS Į 2014-2020 METŲ ES FINANSAVIMO LAIKOTARPĮ

2015 metų rugsėjo 30 diena Kaišiadorių r. VVG ypatinga, nes baigta įgyvendinti 2008-2014 metų Strategija ir pateikta paraiška NMA naujam finansavimo etapui, naujai 2015-2020 metų Strategijai.

Visos anketos, statistikos, idėjos, diskusijos virto - kūnu, projektu "Kaišiadorių rajono kaimo vietovių vietos, plėtros 2015-2020 metų strategija".

Laukiame įvertinimo.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=951416644901826&id=155818081128357

 Kaišiadorių r. VVG informacija