2011-02-18 Informacija

Informuojame, kad paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių

plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“

VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų

integracija į darbo rinką“.

 Informaciją apie dokumentaciją ir organizuojamus informacinius seminarus ketinantiems

teikti paraiškas galite rasti čia:  http://esf.socmin.lt/index.php?1132210774